Меню
Профил
Език

Категории

Защита на личните данни

Политика за личните данни:

 

При използване на уебсайт www.sia-v.com Вашите данни се обработват от фирма
„Сия В“ ЕООД , ЕИК: 130901861 ,с адрес на управление в град София, ул.“Ангел Кънчев“ №31
телефон +359 877770485; e-mail: siavood@abv.bg 

Ние обработваме Вашите лични данни, когато:

 • Направите поръчка от нашия онлайн магазин
 • Нормативните актове ни възлагат това
 • При Вашето изрично съгласие, във всички останали случаи

Какви данни обработваме, когато направите поръчка?

Обработването на Вашите лични данни се прави с цел своевременно осъществяване на Вашата поръчка и цялостно обслужване. Ние искаме да ни предоставите:

 • Собствено име и Фамилия
 • Актуален телефон за връзка
 • Актуален e-mail адрес
 • Адрес, на който да получите Вашата поръчка

Обработката на тези лични данни, предоставени от Вас се явява задължителна, за да можем да изпълним Вашата поръчка!

Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:

Ние предоставяме личните Ви данни на трети лица, за да предложим комплексно и качествено обслужване. Преди да предоставим личните Ви данни на трети лица, сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за съхранението и защитата им.

 • Пощенски оператори, с оглед изпращането на пратки
 • Банки за обслужване на плащания
 • Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и платформа, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността ни.
  •  Външни софтуерни поддоставчици: Upwork
  •  Хостинг доставчици: OVH, Hetzner, ICN.bg, Vultr, Digital Ocean
  •  Комуникационни доставчици: Microsoft
  • Анализ на данни: Google

Данните, събрани с цел обслужване, ние ще съхраняваме в рамките на пет години.

Цели на обработка на лични данни:

 • Установяване на самоличността Ви
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки
 • Цялостно обслужване
 • Изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентска история
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направена поръчка, обработка на заявка, докладване на проблеми и др.

 

На това основание обработваме следните данни:

 • Лични данни за контакт – адрес за контакт, телефон и актуален e-mail
 • Данни за идентификация – три имена, възраст
 • Данни за направени поръчки, чрез потребителския профил
 • Електрона поща – заявките Ви за отстраняване на проблеми, молби, жалби, оплаквания или друга обратна връзка, която получаваме от Вас
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители

Използвани бисквитки от Sia Underwear:

 •   3.1. WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца
 •   3.2. PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца
 •   3.3. PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изкачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни
 •   3.4. PCODE: Позволява свързане към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни
 •   3.5. PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни
 •   3.6. MIPHPF_SESSION<номер>: Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузерна сесия

Обработката на гореизброените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да изпълним Вашата поръчка коректно и в срок.

Когато законът го налага:

Възможно е в закона да е предвидено задължение за обработка на Вашите лични данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработването:

 • Изпълнение на задълженията във връзка с продажбата от разстояние, продажба извън търговски обект, предвидени в Закона за Защита на Потребителите
 • Предоставяне на информация на Комисия за Защита на Потребителите или трети лица, предвидени в Закона за Защита на Потребителите.
 • Задължение, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство
 • Удостоверяване на възраст при онлайн пазаруване

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно ние да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, юридическо или физическо лице. 

 

Когато имаме изрично съгласие:

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание, само след изрично и недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Имате право да откажете обработването на личните Ви данни. В случай, че се съгласите да администрираме Вашите лични данни:

 • Ние изготвяме подходящи за Вас  предложения въз основа на Вашия клиентски профил
 • Показваме Ви новите ни продукти
 • Каним Ви да участвате в предстоящи кампании
 • Оповестявамеза бъдещи отстъпки и бонуси
 • Изпащаме Ви новини във връзка с нови продукти, предстоящи отстъпки, игри, подаръци и т.н.

В случай, че искате да оттеглите съгласието си:

 • Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си да обработваме личните Ви данни, ние няма да използваме събраната за Вас информация за определените по-горе цели.
 • За да оттеглите съгласието си е нужно да отидете в секция „Политика за личните данни“  или да се свържете с нас на посочените контакти.
 • На основание Вашето изрично съгласие, ние обработваме Вашите лични данни
 • Данните, събрани на това основание, ще изтрием при поискване или пет години след първоначалното им събиране.

Анонимизация и псевдонимизация:

Ние обработваме данни за статистически цели, т.е. анализи, в които резултатите са обобщаващи иследователно данните са анонимни. Разграничаването и идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат анонимизирани, това е алтернатива на изтриването на личните данни. При анонимизацията всички лични разпознаваеми елементи и елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. Когато данните са анонимизирани, не е задължително да се трият, защото реално те не са лични данни.

Защита на Вашите лични данни:

Ние от Сия В ЕООД ценим правото на лично пространство на нашите клиенти и считаме гарантирането на правото на защита на личните Ви данни за наш основен ангажимент. Влагаме максимум средства и усилия, за да обработваме личните Ви данни, спрямо Регламент (ЕС)2016/679 – Общ регламент на ЕС относно защита на данните (ОРЗД) и всяко друго българско законодателство.

www.sia-v.com си запазва правото периодично да актуализира или изменя сегашната политика за поверителност на личните данни, за да отразяваме всички промени, които правим и да обработваме Вашите данни, съгласно законовите изменения. В случай на такива промени, ние се ангажираме своевременно да Ви уведомим за тях! За това Ви молим, периодично да проверявате за актуализации в промените на изискванията на обработка на лични данни в сайта ни!

В рамките на този онлайн магазин ние – „Сия В“ ЕООД сме търговец, но също така и администратор при обработването на лични данни.

Вие като гости в нашия онлайн магазин сте, както клиенти, така и потребители.
Влизайки в този уеб сайт и регистрирайки се като потребител, Вие ни гласувате доверие, поверявайки ни част от Вашите лични данни. Информацията, която попълвате в регистрационния формуляр е лично по Ваш избор и лично предоставена от Вас.

Лични данни, които сме получили от трети лица:

Има случаи, в които се налага да обработваме Вашите лични данни, които всъщност не са ни предоставени лично от Вас. Също така може да са събрани от нас, но да са ни предоставени от трети лица.

 • Данни предоставени от социалните мрежи - в случай, че се регистрирате с Вашия Фейсбук профил или друг такъв, съществуващ в социалните мрежи
 • Данни от наши партньори – в изпълнение на договорни задължения или след изричното Ви съгласие

 

 

 

Права на потребителите:

 

Като потребител Вие имате всички правила за защита на личните данни, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Всеки потребител има право на:

 • Достъп до собствените му лични данни
 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“)
 • Коригиране на данните, в случай че са некоректно въведени или неточни
 • Възражение спрямо обработване на неговите лични данни
 • Ограничаване на обработването на данните му от страна администратора или обработващия лични данни
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му са били нарушени
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия или по подобен начин го засяга в значителна степен

 

Може да поискате изтриване на Вашите лични данни, в случаите:

 • Личните данни вече не са нужни за целите, за които са събрани и обработени по друг начин
 • Възразявате срещу обработването на личните Ви данни и няма законни основания за обработването , които да имат преимущество
 • Личните Ви данни са били обработени незаконосъобразно 
 • Оттеглите своето съгласие, на основанието на което обработваме Вашите лични данни и няма друго правно основание за обработването им
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел, спазване на правно задължение, установено от закона

 

Обработването на Вашите лични данни от наша страна може да бъде ограничено, когато:

 • Оспорите точността на личните  си данни
 • Личните данни са обработени неправомерно, но не желаете да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им

 

 

 

 

 

 

Преносимост:

 

Имате право да изискате и получите личните данни, които сте ни предоставили в електронен вариант и да ги предоставите на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.

 

Възражения:

 

Имате право да възразите относно обработването на Вашите лични данни от наша страна. Ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които позволяват да продължим обработването на Вашите данни. При възразяване на обработка на личните данни за целите на директния маркетинг, обработването ще бъде прекратено веднага!

 

Право на жалба:

 

Можете да подадете жалба за незаконосъобразно обработване на лични данни към Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Поддържане на регистър:

Ние поддържаме регистър на дейности по обработване. В този регистър се съдържа следната информация:

 • Име и координати за връзка с нас
 • Описание на категории лични данни, които обработваме
 • Категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни
 • Предвидени срокове за изтриване на лични данни, по възможност
 • Общо описание за технически и организационни мерки за сигурност, по възможност

 

За въпроси, свързани със защита на Вашите лични данни, Вашият местен надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес:

Град София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ №2
тел.: +359 2 915 3580

e-mail: kzld@spdp.bg
уебсайт:  http://www.cpdp.bg/

 

Най-продавани продукти